Câu 1.
Hỏi:
Vì sao khi viết “Chính sách và Quy trình …” về xây dựng các chuẩn JCI, tác giả phải theo mẫu?
Đáp:
JCI “Joint Commission International” là bộ tiêu chuẩn đánh giá sự an toàn, chất lượng chăm sóc y tế và hệ thống quản lý chất lượng của bệnh viện. JCI thuộc tổ chức phi lợi nhuận, thành viên của The Joint Commission (TJC) - Cơ quan thẩm định chất lượng y tế hàng đầu của Mỹ. Bệnh viện 22-12 đang chủ trương phấn đấu theo chuẩn JCI. Khi đạt chuẩn, Bệnh viện sẽ được tổ chức này cấp chứng nhận. Vì vậy cần phải tôn trọng tiêu chuẩn của JCI, kể cả ngay từ hình thức soạn thảo văn bản.
Câu 2.
Hỏi:
Ý nghĩa của tiêu đề “Chính sách và Quy trình …” của mỗi chính sách và quy trình về xây dựng và thực hiện các chuẩn JCI?
Đáp:
Chính sách là chủ trương, biện pháp khuyến khích nhân viên phấn đấu, thực hiện đạt tới mục tiêu theo ý chí của Lãnh đạo đề ra chính sách. Qui trình là một trình tự có tổ chức các hoạt động để hoàn thành mục tiêu đó.
Trong quy trình phải bảo đảm hiệu quả thực hiện; thời gian hoàn thành ngắn và chất lượng ứng dụng mang lại lợi ích thiết thực từ thực tiễn. Đó chính là việc biến ý chí của Lãnh đạo thành kết quả cụ thể cả về hiệu quả (ít tốn kém chi phí nhất), chất lượng (tốt nhất) và tốc độ (nhanh nhất). Muốn vậy nhân viên thực hiện phải có cơ chế bảo đảm về tài chính; điều kiện vật chất; thời gian; năng lực thực hiện của cá nhân …Cơ chế này là chính sách cần được các cấp Lãnh đạo quan tâm giải quyết.
“Chính sách và Quy trình …” của mỗi chính sách và quy trình về xây dựng và thực hiện các chuẩn JCI đang được triển khai xây dựng và thực hiện cần phải có sự hòa quyện này. Trong đó “Chính sách” phải được đặt trước “Quy trình”.
Câu 3.
Hỏi:
Tại sao phải xác định “Từ khóa” khi viết chính sách và quy trình về xây dựng và thực hiện các chuẩn JCI?
Đáp:
Từ khóa là một từ hoặc cụm từ xác định một chủ đề, một đối tượng hoặc một khái niệm. Nó mang một ý nghĩa quan trọng hoặc có mục đích nhấn mạnh theo ý của người viết. Tác giả của chính sách và quy trình cung cấp các từ khoá phù hợp sẽ giúp cho mọi nhân viên của Bệnh viện hiểu sâu thêm về chính sách và quy trình đó. Đồng thời khai thác vốn sống kinh nghiệm của nhân viên thực hiện chính sách quy trình đó một cách tự giác hơn và đạt hiệu quả tốt hơn.
Ví dụ trong “Chính sách và Quy trình về giao tiếp và hành vi ứng xử trong bệnh viện”, trong mục “Từ khóa” có cụm từ: “Ấn tượng đầu tiên”. Đây là một khái niệm rất quan trọng trong giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp trong kinh doanh – hoạt động dịch vụ phục khách hàng. Nó chính là “Đồng vốn” tuy không phải là đồng tiền thật nhưng rất hữu hình tác động trực tiếp ngay đến việc sử dụng dịch vụ hay không sử dụng dịch vụ của khách hàng. Bệnh nhân/người thân bệnh nhân – khách hàng đến Bệnh viện 22-12 để khám chữa bệnh. Họ chưa biết trình độ khám chữa bệnh của bác sỹ, điều dưỡng ra sao. Điều này còn cần phải có thời gian, nhưng nếu bắt đầu tiếp xúc với người nhân viên của Bệnh viện từ anh NV bảo vệ; cô NV lễ tân… nói năng không lịch sự; thiếu sự cởi mở vui vẻ … cũng có thể là nguyên nhân khiến bệnh nhân/người thân bệnh nhân – khách hàng từ chối hoặc không lựa chọn sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh ở Bệnh viện 22-12.